Voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR REIZEN, CURSUSREIZEN, CURSUSSEN, WORKSHOPS EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN
NORTHERN PIONEERS WILDERNISTREKKINGS (NPW)
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ‘NPW’: Northern Pioneers Wildernistrekkings ‘activiteiten’: reizen, cursusreizen, cursussen, workshops en andere activiteiten van NPW

1. Boekingen
Boekingen zijn – na aanmelding via onze website of een e-mail – alleen mogelijk door het inschrijfformulier volledig ingevuld aan ons te retourneren. Samen met het inschrijfformulier dien je ook een ondertekende risicoacceptatie en (indien van toepassing) een volledig ingevulde medische verklaring mee te sturen.

Door inzending van het inschrijfformulier verklaar je bovendien akkoord te gaan met de inhoud van deze ‘Voorwaarden voor reizen, cursusreizen, cursussen, workshops en andere activiteiten’.

De vereiste formulieren kunnen per post naar ons postadres worden gestuurd, maar ook per e-mail in de vorm van duidelijk gescande of gefotografeerde bestanden.

2. Betaling
Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Northern Pioneers Wildernistrekkings gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Northern Pioneers Wildernistrekkings wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Northern Pioneers Wildernistrekkings, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Northern Pioneers Wildernistrekkings niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

De betalingsprocedure voor niet-pakketreizen
Betalingen voor niet-pakketreizen moeten rechtstreeks aan NPW worden betaald. Je inschrijving is pas definitief zodra de vereiste formulieren door NPW zijn ontvangen en de betaling of aanbetaling is gedaan. Dit betekent ook dat je dan pas verzekerd bent van een plaats. Op het moment dat je inschrijving en betaling of aanbetaling zijn ontvangen, ontvang je de overige informatie, bijvoorbeeld reisinformatie, paklijst enzovoorts.

Betaling of aanbetaling
Aanbetalen is alleen mogelijk voor activiteiten die een week of langer duren. Voor activiteiten die een dag, dagdeel, weekend of midweek duren, dient het bedrag ineens bij inschrijving te worden voldaan.

De betaling of aanbetaling dient twee weken na ontvangst door NPW van het inschrijfformulier (bij cursussen die niet onder de garantieregeling vallen), of na ontvangst door de klant van een betalingsverzoek van STO Garant, zijn voldaan

Indien je je korter dan 4 maanden voor aanvang van een activiteit waarvoor een aanbetaling mogelijk is, inschrijft, dien je het volledige bedrag binnen een week na inschrijving te voldoen. Een aanbetaling is dan niet mogelijk.

3. Annulering
Annulering door de deelnemer
Cursussen en workshops in NL:
– annulering tot 8 weken voor aanvang: je ontvangt 100% van je betaling terug
– annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang: je ontvangt 75% van je betaling terug
– annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang: je ontvangt 50% van je betaling terug
– annulering binnen 2 weken voor aanvang: je ontvangt geen geld terug

Alle overige reizen, cursusreizen, cursussen en workshops:
– annulering tot 4 maanden voor aanvang: je ontvangt 100% van je betaling terug
– annulering tussen 4 maanden en 8 weken voor aanvang: je ontvangt 75% van je betaling terug
– annulering tussen 8 en 6 weken voor aanvang: je ontvangt 50% van je betaling terug
– annulering binnen 6 weken voor aanvang: je ontvangt geen geld terug

Indien je voor de navigatiecursus in Wierden annuleert en er geen restitutie meer kan plaatsvinden, bestaat de mogelijkheid om – in overleg – in te schrijven voor een volgende datum waarop de cursus plaatsvindt. Je kunt dan meedoen als er nog plaats vrij is. Nieuwe inschrijvingen gaan voor en je krijgt dan uiterlijk op de datum waarop de inschrijving voor de cursus sluit, te horen of je kunt meedoen. Eventuele prijsverschillen dienen te worden bijbetaald.

Indien je zonder te annuleren niet verschijnt op het moment dat een activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven aanvangt, vervalt elk recht op terugbetaling van het betaalde bedrag.

Annulering door NPW
In het geval dat de activiteit door ons wordt geannuleerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk bericht. We bekijken in overleg met de deelnemers of het mogelijk is de activiteit naar een andere datum te verplaatsen. Indien dat niet mogelijk is, ontvang je het gehele bedrag dat je hebt betaald terug.

Redenen waarom wij een activiteit of (onder)delen ervan kunnen annuleren zijn onder andere (maar niet uitsluitend): onvoldoende deelnemers, onvervangbaarheid van de gids/instructeur bij ziekte of familieomstandigheden, weersomstandigheden, natuurinvloeden, situaties die de veiligheid van deelnemers tijdens de activiteiten in gevaar kunnen brengen en welke overmachtsituatie dan ook. Van NPW kan in dat geval nooit een schadevergoeding of schadeloosstelling worden geëist.

4. Reis- en/of annuleringsverzekering
Je dient zelf een reisverzekering en eventueel een annuleringsverzekering af te sluiten.

Een reisverzekering is voor de activiteiten in het buitenland zeker aan te raden. Let erop dat deze voldoende dekking biedt voor de activiteiten die je gaat doen (door verzekeraars vaak aangeduid als risicosporten, risicovolle activiteiten), waaronder een dekking voor reddingsacties.

Eventuele reiskosten of andere kosten die je gemaakt hebt in verband met een geboekte activiteit, kunnen in het geval van annulering door ons niet op ons worden verhaald. Voor dergelijke kosten dien je een annuleringsverzekering af te sluiten.

Een annuleringsverzekering is ook aan te raden voor het geval je door omstandigheden zelf moet annuleren. Ga altijd na of je annuleringsverzekering ook ‘pakketreizen’ dekt.

5. Staking van deelname tijdens een activiteit
Tijdens de activiteiten doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat deelnemers kunnen meekomen en de activiteit kunnen afmaken. Indien het geval zich voordoet dat een deelnemer gaandeweg een activiteit (cursus of reis) zijn deelname staakt, bijvoorbeeld wegens fysieke problemen of een andere reden, zullen wij ervoor zorgen dat de deelnemer bij het vertrekpunt terugkomt of ergens tijdelijk onderdak krijgt (bijvoorbeeld een hut). Eventuele extra reiskosten die hiervoor moeten worden gemaakt (bijvoorbeeld taxi, bus en dergelijke) en ook extra verblijfkosten (bijvoorbeeld hut of camping), komen voor rekening van de deelnemer.

Een deelnemer die van de activiteit wordt weggestuurd wegens gedragingen die in strijd zijn met de regels van NPW of de aanwijzingen van diens gidsen/instructeurs, dienen eventuele extra reis- en verblijfkosten die daarmee samenhangen, zelf te betalen.

6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
NPW heeft bij AON een aansprakelijkheidsverzekering voor de reisbranche afgesloten. Deze verzekering dekt schade die en/of letsel dat ontstaan is door foutief handelen en/of verkeerde beslissingen van voor NPW werkzame gidsen/instructeurs.

Deelname aan onze activiteiten geschiedt voor eigen risico. NPW en/of voor NPW werkzame gidsen/instructeurs zullen altijd al het mogelijke in het werk stellen om de veiligheid van deelnemers tijdens de activiteiten te waarborgen.

NPW en/of voor NPW werkzame gidsen/instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door de deelnemer geleden schade in algemene zin, schade ten gevolge van diefstal en/of lichamelijk letsel voortvloeiend uit of optredend tijdens een activiteit van NPW.

NPW en/of voor NPW werkzame gidsen/instructeurs kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor door de deelnemer geleden schade in algemene zin of lichamelijk letsel als gevolg van weersomstandigheden, natuurinvloeden, situaties die de veiligheid van deelnemers tijdens de activiteiten in gevaar kunnen brengen en welke overmachtsituatie dan ook waarop NPW geen invloed heeft.

Indien bepaalde (onder)delen van een activiteit wegens omstandigheden (waaronder ook de lichamelijke en/of geestelijke conditie van de deelnemers) geen doorgang kunnen vinden, zal altijd naar een alternatief worden gekeken dat redelijkerwijs past binnen de mogelijkheden van de deelnemer(s), de aard van de activiteit en de opzet van het programma.

Indien deelnemers met een hond deelnemen aan een van onze activiteiten, zijn zij altijd zelf aansprakelijk voor letsel van hun hond of schade die en/of letsel dat door hun hond wordt toegebracht aan materialen van NPW, mededeelnemers of derden of materialen hiervan.

De deelnemer kan aansprakelijk worden gesteld wanneer hij/zij door grove nalatigheid en/of opzet schade aanbrengt aan door NPW beschikbaar gestelde materialen of materialen van derden. Ook is de deelnemer zelf aansprakelijk voor door hem/haar toegebrachte schade aan bezittingen van derden.

De gids/instructeur bepaalt welke keuzes gemaakt worden tijdens een activiteit. De door de gids/instructeur genomen beslissing dient altijd te worden gerespecteerd en gevolgd. De deelnemer dient te allen tijde de instructies en aanwijzingen van de gids/instructeur op te volgen. Indien de deelnemer dat niet doet, kunnen NPW en de gids/instructeur niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het handelen van de deelnemer voor zichzelf en voor de groep.

7. Foto- en beeldmateriaal
Tijdens sommige activiteiten kunnen foto- en video-opnamen worden gemaakt die later zullen worden gebruikt voor een verslag voor de deelnemers, dat op de website en/of de blog en/of de Facebook-pagina en/of het YouTube-kanaal van NPW wordt geplaatst.

Bovendien kan dit foto- en videomateriaal gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Deelnemers die het niet prettig vinden op dit foto- en videomateriaal voor te komen, kunnen dit voorafgaand meedelen en wij zullen daarmee dan rekening houden.

8. Leeftijd
Zelfstandige deelname is toegestaan voor personen vanaf 18 jaar. Vanaf 16 jaar is deelname onder begeleiding van een volwassene toegestaan.

9. Verstrekte informatie
NPW zal alle informatie van en over deelnemers vertrouwelijk behandelen (zie onze Privacyverklaring).

NPW doet al het mogelijke om deelnemers zo goed mogelijk van de informatie te voorzien die nodig is voor een activiteit. Dit gebeurt door middel van onder andere algemene informatie en paklijsten die per activiteit aan de deelnemers worden toegestuurd.

De informatie die op de website van NPW staat, is van algemene aard en NPW doet al het mogelijke de informatie op zijn website up-to-date te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat, zal NPW alle inspanningen verrichten om deze zo snel mogelijk te corrigeren. NPW heeft het recht de inhoud van verstrekte informatie zonder kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. NPW kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op zijn website.