Privacyverklaring

Privacyverklaring Northern Pioneers

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Northern Pioneers geleverde reizen en cursussen en overige dienstverlening.

Northern Pioneers, gevestigd te Wierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Northern Pioneers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deelneemt aan een van onze reizen of cursussen en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Northern Pioneers van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Northern Pioneers worden verwerkt, kunnen zijn:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Handtekening
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens van deelnemers (straatnaam + huisnummer + postcode)
• Adresgegevens van achterblijvers (straatnaam + huisnummer + postcode + e-mailadres)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens

Verwerkt Northern Pioneers ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bij inschrijving voor een reis of cursus laat Northern Pioneers de deelnemer een medische verklaring invullen en ondertekenen. Deze verklaring is enerzijds bedoeld om de deelnemer bewust te maken van eventuele gezondheidsrisico’s van deelname aan een reis of cursus en anderzijds om de deelnemer en Northern Pioneers te laten vaststellen of de deelnemer lichamelijk in staat is aan een reis of cursus deel te nemen. Informatie uit de medische verklaring zal nooit met derden worden gedeeld. Een uitzondering hierop geldt als het voor deelname aan een reis of cursus van belang is dat mededeelnemers van een medische toestand op de hoogte zijn. Deze informatie zal uitsluitend met instemming van de betreffende deelnemer worden gedeeld.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal contact hebt opgenomen met Northern Pioneers of met ons een overeenkomst hebt gesloten, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze reizen of cursussen uit te kunnen voeren.
• Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze reizen of cursussen.
• Om u na een reis of cursus te kunnen informeren over afrondingszaken (bijv. foto-/videoverslag).
• Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen: bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (facturen op naam).
• Eventueel voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van Northern Pioneers. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit of aanbieding van Northern Pioneers. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit in de e-mail met de nieuwsbrief aangeven door op ‘beantwoorden’ te klikken en in de onderwerpregel ‘uitschrijven’ te vermelden. Ook kunt u ons hierover per e-mail informeren op info@northern-pioneers.nl Verder kunnen foto’s gebruikt worden die tijdens een cursus of reis gemaakt zijn. Dit kan zijn voor promotie- of marketingdoeleinden of voor foto- en videoverslagen (bijvoorbeeld via Facebook, YouTube, Instagram of op de website van Northern Pioneers). Indien u als deelnemer niet herkenbaar wilt zijn op foto- en/of videomateriaal dat voor promotiedoeleinden wordt gebruikt, kunt u dit voorafgaand aan een reis of cursus aangeven en wij houden daar dan rekening mee. Ook na plaatsing van een foto of video waarop u herkenbaar in beeld bent, hebt u het recht hierop niet meer herkenbaar voor te komen. Wij zullen in dat geval het materiaal verwijderen of u hierop onherkenbaar maken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Northern Pioneers gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en zij houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Northern Pioneers zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Northern Pioneers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met eventuele claims (na een reis of cursus vastgesteld(e) schade/letsel) bewaren wij alle gegevens, inclusief relevante correspondentie, maximaal 1 jaar nadat een reis of cursus heeft plaatsgevonden. Daarna zullen wij uw gegevens (met uitzondering van uw e-mailadres voor de nieuwsbrief en uw op naam gestelde factuur) vernietigen. Indien er redenen bestaan waarom wij menen uw gegevens langer te moeten bewaren, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Northern Pioneers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek
Northern Pioneers gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar info@northern-pioneers.nl.

Beveiliging
Northern Pioneers hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Northern Pioneers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Northern Pioneers toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Northern Pioneers gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacyrechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Northern Pioneers dit verzoek binnen een redelijke termijn afhandelen en u daarover informeren.

Dit verzoek kunt u indienen via info@northern-pioneers.nl

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop Northern Pioneers met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u ons hierop aanspreken.

Indien wij uw klacht niet naar uw tevredenheid oplossen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@norther-pioneers.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld op 15 mei 2018 – Northern Pioneers – Tom Verrillo